Bestemmingsplan wijzigen

U wilt een loods bouwen, maar het bestemmingsplan van de gemeente laat het niet toe. Is het dan mogelijk om alsnog uw loods te bouwen? Ja, want u kunt een aanvraag indienen om het bestemmingsplan te wijzigen! In een bestemmingsplan staat opgenomen hoe de grond en de gebouwen in een bepaald gebied gebruikt mogen worden. In een bestemmingsplan kunt u dus bijvoorbeeld lezen of in het gebied gebouwd mag worden, of er wegen mogen worden aangelegd en of bedrijven zich in het gebied mogen vestigen.

Als u de grond of de gebouwen in een gebied op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat, kunt u bij de gemeente een aanvraag indienen om het bestemmingsplan te laten wijzigen. Dit kan voor zowel definitieve als niet-definitieve bestemmingsplannen.

Wie mag een verzoek tot wijziging indienen?

Iedereen die belang bij een wijziging van een bestemmingsplan heeft, mag een verzoek tot wijziging indienen. Wanneer u in het gebied woont, heeft u bijvoorbeeld al een belang bij een wijziging in het bestemmingsplan.

Hoe werkt het?

U kunt een verzoek tot wijziging van een bestaand bestemmingsplan indienen als u de grond op een andere manier wilt gebruiken dan in het huidige bestemmingsplan staat. Wanneer u wilt bouwen of verbouwen, bijvoorbeeld. Dit verzoek kunt u indienen bij de betreffende gemeente. U kunt hiervoor in bijna alle gevallen online een afspraak maken.

Het verzoek tot wijzigen van een bestaand bestemmingsplan wordt ook wel een principeverzoek genoemd. Daarnaast kunt u ook al een verzoek indienen wanneer het bestemmingsplan nog niet definitief is. Daarover leest u in het volgende tabblad meer.

Ook wanneer het bestemmingsplan nog niet definitief is, kunt u al een verzoek tot wijziging indienen. Het bestemmingsplan heet in deze fase nog een ontwerpbestemmingsplan en uw verzoek tot wijziging wordt het indienen van een zienswijze genoemd. Het proces ziet er in dit geval ongeveer zo uit:

 • De gemeente maakt een ontwerpbestemmingsplan dat 6 weken lang ter publieke inzage beschikbaar gesteld wordt. Deze periode wordt vooraf bekendgemaakt in een huis-aan-huisblad en de gemeentelijke website.
 • Bekijk het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeente of via Ruimtelijkeplannen.nl.
  Laat uw mening (zienswijze) weten aan de gemeente. Dit kan binnen 6 weken na de bekendmaking van de plannen.
 • Vervolgens stelt de gemeente het bestemmingsplan vast. Als uw wijziging/zienswijze niet in het plan is opgenomen, kunt u alsnog een beroep indienen, tot 6 weken nadat het plan is vastgesteld.
 • Het beroep kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wat moet u meenemen/indienen?

Om goed duidelijk te maken waarom u het bestemmingsplan wilt wijzigen en om de kans tot wijziging zo groot mogelijk te maken, is het handig om bij uw aanvraag de volgende documenten te overhandigen aan de gemeente:

 • Een omschrijving van uw bouwplannen.
 • Bouwtekeningen van de situatie nu en de nieuwe situatie.
 • Situatietekeningen en/of een plattegrond.

Tips

 • Het indienen van een verzoek om het bestemmingsplan te wijzigen is iets anders dan het aanvragen van een omgevingsvergunning. Als het bestemmingsplan inderdaad wordt gewijzigd en u wilt gaan bouwen, dan zult u in de meeste gevallen dus alsnog een omgevingsvergunning voor het bouwen aan moeten vragen. Deze kunt u aanvragen via het Omgevingsloket.
 • Wilt u meer weten over een bestemmingsplan voor bedrijven? Dan kunt u ook nuttige informatie vinden op het Ondernemersplein.

Vragen?

Heeft u vragen over het indienen van een verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan? Of zijn er voor u nog onduidelijkheden? Neem dan gerust eens contact met ons op. Wij zullen ons best doen om al uw vragen te beantwoorden en u te helpen waar we kunnen!

Vragen? Neem contact op!